📺 Intro - https://youtu.be/W_ON1K62e10

📺 Adapter - https://youtu.be/c6QPxSzWAWQ

📺 Bridge - https://youtu.be/OsZWUXCe2nQ

📺 Composite - https://youtu.be/7OCpKU9XswQ

📺 Decorator - https://youtu.be/kyJCQ5O8HgY

📺 Facade - https://youtu.be/O1Bfkd0qf_0

📺 Flyweight - https://youtu.be/-IXw8ICgOKI

📺 Proxy - https://youtu.be/BGxOL-dvD0o

📺 Discussion - https://youtu.be/Aq5Pac77qYg

#AudioBook​ #Programming #DesignPatterns #GangOfFour #GOF