Buy angkongatoo a coffee

x
1
3
5

Ná-sī lú tuì wá tsò-tiâu ê há-mi̍h ū hèng-tshù, siāunn-beh tsi-tshî wá: Tshiánn wá lim ko-pi! Kám-siā!

若是汝對我做牢兮物件有興趣,想欲支持我:請我啉㗝呸!感謝!

If you'd like to show your support on the works I am doing - buy me a cup of coffee! Thank you!

😋 ☟☟☟