Buy A-Bôi ✎ a kopi

x
1
3
5

🇲🇾 

.

【English】

90’s Malaysian, Penangite.
Doodle angkongatoo (cartoon), write in Hokkien language (Penang dialect).
👉🏻 Like A-Bôi’s work? Buy A-Bôi a cup of coffee! 😋

【福建文】

馬來西亞,庇能(檳城)玖零後 老囡仔。
畫趣味兮「尫公仔圖」、寫庇能腔口兮「福建文」。
👉🏻 舒合A-Bôi 兮 尫公仔圖?支持A-Bôi,請伊啉一甌㗝呸覓?😋

【Lô-má-jī】

Má-lâi-se-a, Pī-néeng (Pin-siânn) kiú-lêng-āu lāu-gín-á.
Uā tshù-bī ê「ang-kong-á-tôo」、siá Pī-néeng khiaunn-kháu ê「Hok-kiàn-bûn」。
👉🏻 Su-ka A-Bôi ê ang-kong-á-tôo? Tsi-tshî A-Bôi, tshiánn i lim tsi̍t-au ko-pi māi? 😋
.
🛖 Webpage / 網頁 / Bāng-ia̍h:tiny.cc/angkongatoo