Buy Chàng-Ngốc-Già a beer

🍺
x
1
3
5

Chàng-Ngốc-Già THANK YOU !