Chào mọi ngươi! Mình là thành đây là nơi mình viết nhưng thông báo mới liên quan tới những nội dung mình viét