Để hiểu được rõ vị trí tài chính hiện tại của bạn- “where am I today”, hãy sử dụng Bản báo cáo tài chính cá nhân có những số liệu đo lường về Thu nhập, Chi phí, Tài sản, Nợ và các khoản phải trả.

Đây chính là “Sổ y bạ” sức khỏe tài chính của bạn, từ chính Bản báo cáo tài chính này, bạn sẽ thấy được những chỉ số cần thiết để từ đó biết được mình cần cải thiện ngay các vấn đề gì, cần tập trung gì.

Inbox hoặc email cho [email protected] để nhận được mẫu Báo cáo tài chính chuẩn theo cách của Robert Kiyosaki.

#genius #giáo_dục_tài_chính #nhận_thức_tài_chính #tự_chủ_tài_chính