Become a member

£50 per year
Membership
£5
Per month

Already a member? Log in here

Croeso i @MapioCymru

Mae mapio Cymru yn fenter i'w gwneud hi'n haws i ddefnyddio data mapio yn y Gymraeg ac i annog mwy o bobl yng Nghymru i greu mapiau.

Efallai y byddwch yn ein hadnabod ni o'n map iaith Gymraeg openstreetmap.cymru. Yn ystod y flwyddyn 2020-21, cefnogir y prosiect hwn yn garedig gan Lywodraeth Cymru.

Buasem ni wrth ein boddau pe baech yn gallu ein galluogi i sicrhau bod y drafodaeth gyffrous ynghylch enwau lleoedd Cymru yn cael ei chefnogi gan y dechnoleg rydym yn awyddus i'w datblygu:

bydd eich cymorth yn ein helpu i ddatblygu mapiau a mapio gwasanaethau Cymraeg y gellir eu defnyddio mewn addysg, hamdden, gwaith, treftadaeth a'r gymuned.

Cefnogwr

Efallai y byddwch chi yn ein hadnabod ni yn barod gan ein bod ni yn gyfrifol am fap iaith Gymraeg openstreetmap.cymru ; a gefnogir yn garedig gan Lywodraeth Cymru yn ystod 2020-21.

Buaswn ni wrth ein bodd petaech chi’n gallu ein cefnogi ni hefyd.

Bydd eich cymorth yn ein helpu i ddatblygu mapiau Cymraeg a gwasanaethau y gellir eu defnyddio mewn dysgu, hamdden, gwaith, treftadaeth a’r gymuned.

Ein cefnogwyr ni bydd y cyntaf i wybod am ddatblygiadau newydd y prosiect a’r bobl gyntaf i ni holi i ble ddylai'r prosiect fynd. Byddwch yn siŵr o gael ymdeimlad o foddhad a bodlonrwydd o gefnogi, a bod yn rhan o’r gymuned mapio Cymraeg.

Pwy ydym ni?

Y tîm craidd yw :

Sut y bydd eich arian yn cael ei fuddsoddi?

Partneriaeth rhwng Service Works Cyf a’r cwmni buddiannau cymunedol Data Orchard yw Mapio Cymru. Pe baech yn ein cefnogi, bydd y taliadau yn cael eu cadw gan CBC Data Orchard a’u neilltuo i'r prosiect hwn. Yn gyntaf, rydym am godi digon o arian i dalu am y gweinydd mapio ar gyfer y flwyddyn nesaf. Pe gawn ni fwy o arian na hynny yna byddwn ni yn ei ddyrannu ar gyfer gwaith prosiect.

Ein cefnogwyr fydd y bobl gyntaf y byddwn yn eu holi ynglŷn â chwmpas ein gwaith prosiect.

Diolch yn fawr

Diolch am eich diddordeb ym Mapio Cymru. Dewch i gyswllt pe hoffech chi wybod mwy am Mapio Cymru neu os gymryd rhan mwy ymaferol yn ein gwaith.

Carl, Wyn & Ben

Welcome to @MapioCymru

Mapio Cymru is an initiative to make it easier to access mapping data in Welsh and to encourage more people in Wales to make maps.
You might know us from our Welsh language map openstreetmap.cymru. This project is kindly supported in 2020-21 by the Welsh Government.

We'd love it if you could enable us to ensure that the exciting discourse around Welsh place names can be supported by the technology we're keen to develop:

Your support will help us develop Welsh-language maps and mapping services that can be used in learning, leisure, work, community, and heritage.

Supporters

  Supporters will be the first to know about new developments in the project, they'll be the first people we ask about where the project should go and they'll get a sense of satisfaction and contentment from supporting - and being part of - the Welsh language mapping.

  Who are we?

  The core team is currently:

   Supporters

    Mapio Cymru is a partnership between Service Works Ltd and Data Orchard CIC. If you support us, payments will be held by Data Orchard CIC and ring-fenced to this project. Initially we want to build up enough money to cover the mapping server for next year. If we earn more money than that; we'll allocate it to project work.

    Our supporters are the first people we will ask about what project work we should focus on.

    Thank you!

    Thanks for your interest in Mapio Cymru. Please do get in touch if you'd like to know more about Mapio Cymru or would like to get involved.

    Carl, Wyn & Ben
    Support mapioCymru
    You’ll be charged £

    Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.

    mapioCymru

    You’ll be charged £

    Enter a fair price

    £
    1

    Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.