Buy Neklidné Nohy / Restless Feet a unicorn

🦄
x
1
3
5

FEATURED
Get this!

Kalendář z Irska pro rok 2023 / Calendar from Ireland for 2023

50

🇨🇿 Ahoj!

English below 🇬🇧

Jmenuji se Veronika a mám neklidné nohy. To si můžete volně přeložit jako “neposedí chvíli na zadku”, “pořád někam lítá” nebo “ta holka se snad nikdy nenudí”. A jo, všechno je to pravda, zeptejte se mých známých. 😁


Jsem vystudovaný cestorušec a rekreolog, průvodce u CK Kudrna a webový vývojář. Naprosto nejlíp ze všeho mi je na cestách nebo někde v přírodě. Na koloběžce, pěšky, během, lodí… Prostě co je zrovna po ruce.


věřím ve splněné sny. Moje sny. Vaše sny. Sny nás všech. Cítím potřebu o svých cestách vyprávět ne proto, abych se pochlubila, kde všude jsem byla, ale proto, abych inspirovala ostatní ke splnění svých snů. 


Je jedno, jestli jste žena nebo muž, máte spoustu dětí, milion na účtě nebo se životem protloukáte jak jen můžete. Každý máme své sny a každý jeden z nás by měl najít odvahu si tyto sny splnit, ať už jsou jakékoli. To je moje vize.Jednorožci?

A víte na co ještě věřím? Na jednorožce! 🦄 Jednorožec je pro mě symbol splněných snů, lásky, štěstí, naděje, podpory, dobrodružství a - to hlavně - zázraků


Jestli se vám líbí můj sen, moje cesty nebo třeba jen moje nadšení, budu vám opravdu vděčná, když ho podpoříte a pošlete mi jednorožce, tři, pět… Nemusíte se bát, potravy mám pro ně dostatek. 😁


Kde jsem už byla?

Celé moje cestovatelské dobrodružství začalo v roce 2018, kdy jsem si naplánovala s koloběžkou cestu po Irsku a nakonec jsem skončila na Islandu. Byla to expedice do země vichru, krvelačných ptáků a strmých kopců. Ale taky do země dechberoucích výhledů za každou zatáčkou, horkých jezírek, vodopádů, papuchalků a mnoho dalšího. Za měsíc jsem tam obkroužila 1000 km a nastoupala 15 700 výškových metrů.


Další rok jsem se vydala na pouť do Říma, známou pod názvem Via Francigena. Nebyla jsem v Itálii (ani zdaleka) poprvé, ale stejně - projet si tak velkou část této země v kuse byl úžasný zážitek, poznala jsem rozmanitost země a uvědomila si, jak moc kopcovitá je. 


V covidovém roce jsem se jela projet kolem Olomouce. Se zastávkou v Aši. A na Šumavě. Nakonec z toho bylo 1 400 km, větší kopce a horší počasí než na Islandu. 


Další rok jsem se vydala na relativně pohodovou cestu podél polského pobřeží, od hranic s Německem až po hranice s Ruskem.


A v roce 2022 jsem podnikla svoji zatím nejlepší výpravu do země mých snů - Irska. A částečně i díky vám a vaší podpoře. Během 40 dnů jsem ujela přes 2000 km z Belfastu až do Killarney podél západního pobřeží.


Je už jisté, že tohle rozhodně poslední cesta nebyla a další a snad ještě větší dobrodružství mě teprve čekají. Ale kam to bude příště? 🤔🇬🇧 Hi!

My name is Veronika and I have restless feet. You can loosely translate that as "doesn't sit on her ass for a while", "always going somewhere“ or "that girl never gets bored". And yeah, it's all true, just ask my friends. 😁


I have degree in tourism, a tour guide at travel agency Kudrna and a web developer. Absolutely best of all, I enjoy traveling or being somewhere in nature. On a footbike, hiking, running, by boat... Just whatever is at hand.


And I believe in dreams come true. My dreams. Your dreams. All of our dreams. I feel the need to talk about my travels not to brag about where I've been, but to inspire others to make their dreams come true too. 


It doesn't matter if you're a woman or a man, have lots of kids, a million in the bank, or are struggling through life as best you can. We all have our dreams and every single one of us should find the courage to make those dreams come true, whatever they may be. That's my vision.Unicorns?

And you know what else I believe in? Unicorns! 🦄 For me, the unicorn is a symbol of dreams come true, love, happiness, hope, support, adventure and - most importantly - miracles.


If you like my dream, my travels, or even just my enthusiasm, I would be really grateful if you would support it and send me a unicorn, three, five... Don't worry, I have plenty of food for them. 😁


Where have I been so far?

My whole travel adventure started in 2018, when I planned a scooter trip around Ireland and ended up in Iceland. It was an expedition to the land of wind, bloodthirsty birds and steep hills. But also to a land of breathtaking views around every bend, hot pools, waterfalls, puffins and much more. In a month there, I cycled 1,000 kilometers with 15,700 climbing.


The next year I made a pilgrimage to Rome, known as the Via Francigena. It wasn't my first time in Italy (not even close), but still - to ride through such a large part of the country in one piece was an amazing experience, I got to see the diversity of the country and realized how hilly it is. 


I went for a ride around Olomouc in Covid year 2020. With a stop in Aš. And in Šumava. In the end it was 1,400 km, bigger hills and worse weather than Iceland. 


Then I took a relatively leisurely ride along the Polish coast, from the German border to the Russian border.


And in 2022, I took my best trip yet to the land of my dreams - Ireland. Partly thanks to you and your support. In 40 days, I rode over 2000 km from Belfast to Killarney along the west coast.It is now certain that this was definitely not my last trip and more and hopefully even bigger adventures are yet to come. But where will it be next? 🤔

Support Neklidné Nohy / Restless Feet
You’ll be charged

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.

Neklidné Nohy / Restless Feet

You’ll be charged

Enter a fair price

1

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.