Malik ibn Dinar

Malik ibn Dinar

Jan 20, 2021

"Për aq sa brengosesh për dynja, për aq do të zbehet brenga për ahiret. Po kështu, për aq sa brengosesh për ahiret, për aq do të zbehet brenga për dynja."

Enjoy this post?

Buy Përkujtuesi Ditor a coffee

More from Përkujtuesi Ditor