Image

Jan 28, 2021

KURAN 39:63

Jan 28, 2021

"Bëni durim derisa të më takoni te Haudi!"

"Bëni durim derisa të më takoni te Haudi!"Muhamedi alejhis-selamHaud: Pellg i madh me ujë në tokën e mahsherit ku do të ringjallen njerëzit.

Image

Jan 26, 2021

Ep. 3 - Dashuria, si dhe pse? - Hoxhë Ekrem Avdiu

Jan 25, 2021

Hadith i cituar nga Muslimi

"A nuk e ke vënë re, o Umer, që xhaxhai është si babai për njeriun?"

Jan 25, 2021

Ibn Uthejmin

Që të bindesh plotësisht se çështja ka të bëjë vetëm me suksesin që Allahu i jep dikujt, shiko rastin e dhikrit! Sa i lehtë është (për t’u praktikuar), megjithatë shumë pak kanë sukses në praktikimin e tij.

Image

Jan 25, 2021

(Transmeton Tirmidhiu: 3465 - Sahih).
POPULAR
Surja El-Humeze, Ajeti 1
Image
Omar Suleiman
Sufjan eth-Thevri
Ibrahim Et-Tejmi
Ibn el-Kajim