Login

Përkujtuesi Ditor

75 supporters

Sufjan eth-Thevri

Jan 20, 2021

"Përkujtone Allahun rëndom dhe, si rezultat, Ai ua largon lakminë për këtë dynja. Kujtone vdekjen dhe, si rezultat, Allahu ua lehtëson çështjet e kësaj dynjaje. Dëshirone me lëngim Xhenetin dhe, si rezultat, Allahu ju ndihmon në nënshtrim ndaj Tij. Frikësojuni Xhehenemit dhe, si rezultat, Allahu ua bën më të lehtë durimin ndaj sprovave të kësaj jete."

Enjoy this post?
Buy Përkujtuesi Ditor a coffee
Sign up or Log in to leave a comment.