"Përkujtone Allahun rëndom dhe, si rezultat, Ai ua largon lakminë për këtë dynja. Kujtone vdekjen dhe, si rezultat, Allahu ua lehtëson çështjet e kësaj dynjaje. Dëshirone me lëngim Xhenetin dhe, si rezultat, Allahu ju ndihmon në nënshtrim ndaj Tij. Frikësojuni Xhehenemit dhe, si rezultat, Allahu ua bën më të lehtë durimin ndaj sprovave të kësaj jete."