English is below

ՄԵՄ մասին երբևիցե պատրաստած ամենամեծ հաղորդումը։ Բարի դիտում։ ՄԵՄ լիքը երեխեք կտեսնեք այստեղ։

The biggest program about MEM ever made. Good watch. You will see MEM full of children here.

https://youtu.be/VRD9wSq38z0