Buy The story of life a coffee

x
1
3
5

[English below]

The story of life lắng nghe câu chuyện của bạn và thông qua những câu hỏi mở và khơi gợi để giúp bạn xác định vấn đề, nguyên nhân và tìm kiếm giải pháp.

Đồng thời giúp bạn tự khám phá, tìm hiểu và nâng cao nhận thức về bản thân mình để làm rõ và xác định mục tiêu bạn mong muốn đạt được trong cuộc sống, tạo động lực cho bạn tìm kiếm và phát triển khả năng của mình.

#thestoryoflife

————————————————————

The story of life listens to your story and uses open-ended and provocative questions to help you identify problems, causes, and find solutions.

At the same time, The story of life helps you discover, learn and increase your self-awareness to clarify and define the goals you want to achieve in life, and motivate you to seek and develop your abilities.

#thestoryoflife

Support The story of life
You’ll be charged $

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.

The story of life

You’ll be charged $

Enter a fair price

$
1

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.