Today I'm celebrating my 42nd birthday!! So grateful!