00:00 00:00
ஈர்ப்பு விதி, எல்லா நேரங்களிலும், எல்லோருக்கும் வேளை செய்வதில்லை, ஏன்? youtu.be/MTlv2fp0Yzc