ഒരു പുതിയ ജോലിയിൽ കയറുന്പോൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിലൊരു പ്രസന്റേഷൻ.