ജോലിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായി മാറ്റി അതിന്റെ result നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം..